Tag Archives: tắt thông báo Java Update

Tắt thông báo Java Update trên màn hình máy tính Windows 10

tắt thông báo Java Update

Java là ngôn ngữ lập trình được lập trình viên sử dụng để viết các ứng dụng dành cho máy tính. Đôi khi chúng ta tải một ứng dụng hay một phần mềm nào đó mà máy tính yêu cầu thực thi Java, bạn sẽ phải bắt buộc cài nó trên máy tính. Java được […]